• "For The Secure Future of The Employees"

ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना

१. व्याजदर

विवरण वि.सं. २०७६  श्रावण १ देखि लागू हुने व्याजदर
सञ्चय कोष रकममा दिईने व्याज  ८.२५ प्रतिशत
विशेष सापटी ९.५० प्रतिशत
घर सापटी -चालिस लाख रुपैया सम्मको), शैक्षिक सापटी र  घर मर्मत सापटी ९.७५ प्रतिशत
घर सापटी -चालिस लाख रुपैया भन्दा माथि १०.००  प्रतिशत
सरल चक्र कर्जा १०.२५ प्रतिशत

 

२. विशेष सापटी सीमाः

क) सञ्चयकर्तालाई प्रदान हुँदै आएको विशेष सापटी रकमको सीमालाई २०७५ श्रावण १ गते देखि लागू हुने गरी कुल सञ्चय कोष मौज्दातको ९० प्रतिशत बाट घटाएर ८० प्रतिशत कायम गरिएको ।  

 
ख) साविकमा ९० प्रतिशतको सीमा भित्र रही विशेष सापटी लिएका सञ्चयकर्ताको हकमा समेत ८० प्रतिशतको सीमा कायम गरेर मात्र पुनः सापटी प्रदान गर्ने ।