• "For The Secure Future of The Employees"

क. सं. कोषमा नेपाल बैंक लि.का शाखाहरुबाट कोषकट्टी रकम जम्मा गर्ने कार्यालयहरुको लागि जरुरी सूचना

मिति २०७२ मंसीर १ गतेदेखि सञ्चयकोष कट्टी रकम नेपाल बैंक लि.को नेपाल राज्यभर रहेका जुनसुकै शाखाहरुमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था भएकोले सो बमोजिम ABBS (Any Branch Banking System) मार्फत नेपाल बैंक लि.को केन्द्रीय कार्यालय भूगोलपार्कस्थित कोषको खाता नं. २-११-००-४९६६७ मा रकम जम्मा हुने गरी भौचर भरी दिनुहुन कोषकट्टी गरी पठाउने कार्यालयहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । साथै¸ बैंकमा रकम जम्मा गर्दा भौचरमा मिति¸ कार्यालयको नाम¸ कार्यालय कोड नम्बर¸ चेक नम्बर¸ रकम (अक्षर/अंक दुबैमा) र बैंकको शाखा कोड समेत प्रष्ट रुपमा उल्ल्ख गरी कोषकट्टी रकमको फाँटवारी कोषका कार्यालयहरुमा पठाउने व्यवस्थाको लागि पनि अनुरोध गरिन्छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष

पुल्चोक¸ ललितपुर

फोन नं. ५५४७३५८¸ ४२२३३२०