• "For The Secure Future of The Employees"

सञ्चयकर्ता सापटी सम्बन्धी जरुरी सूचना

कोषले मिति २०७२/६/१३ गते देखि लागु हुनेगरी सञ्चयकर्ता सापटीहरुमा परिमार्जन गरी देहाय अनुसारको थप व्यवस्था गरेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि सूचित गरिन्छ ।

१. सञ्चयकर्ता घर सापटी :

धितो मूल्याङ्कनबाट कायम भएको रकममा नबढ्ने गरी सञ्चयकर्ता कार्यरत तह वा श्रेणीको तलबमान र सेवा अवधिको आधारमा :

(क) सेवा अवधि वा पदावधि १० वर्ष भन्दा कम भएका सञ्चयकर्ताहरुको हकमा १२ (बाह्र) वर्षको तलब बराबर रकम¸

(ख) सेवा अवधि वा पदावधि १० वर्ष भन्दा बढी भएका सञ्चयकर्ताहरुको हकमा १५ (पन्ध्र) वर्षको तलब बराबर रकम¸

(ग) सापटीको अधिकतम सीमा रु. १ (एक) करोड ।

 

२. सञ्चयकर्ता सरल चक्र कर्जा :

धितो मूल्याङ्कनबाट कायम भएको रकममा नबढ्ने गरी सञ्चयकर्ता कार्यरत तह वा श्रेणीको तलबमान र सेवा अवधिको आधारमा सापटीको न्यूनतम सीमा रु. पाँच लाख र अधिकतम सीमा १० वर्षको तलब रकम बराबर वा रु. ३० लाख (तीस लाख) मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम बराबर ।

 

३. सञ्चयकर्ता विशेष सापटी :

साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको ।