• "For The Secure Future of The Employees"

कर्मचारी संचय कोषको लागि आवश्यक Desktop Computer,Dot Matrix Printer, UPS with Battery Set, Battery Set खरिद,आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

कर्मचारी संचय कोषको लागि आवश्यक Desktop Computer,Dot Matrix Printer, UPS with Battery Set, Battery Set खरिद,आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना