• "For The Secure Future of The Employees"
1

निवृत्तभरणकोषको काम कर्मचारी संचयकोषले गर्ने General Notice

28 08, 2019

2

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना General Notice

25 08, 2019

3

कोषको शाखा कार्यालय धनगढीको संचयकर्ता कर्जाको क्षेत्र विस्तार सम्बन्धी सूचना General Notice

26 05, 2019

4

ADFIAP Award - 2017 (संस्थागत सुशासनमा कोषलाई अवार्ड) General Notice

21 03, 2019

5

अवकाश भई ६ बर्षनाघि सकेका सञ्चयकर्तालाई सञ्चय कोष मौज्दात भुक्तानी लिन आउने सम्बन्धी General Notice

21 03, 2019

6

क. सं. कोषमा नेपाल बैंक लि.का शाखाहरुबाट कोषकट्टी रकम जम्मा गर्ने कार्यालयहरुको लागि जरुरी सूचना General Notice

21 03, 2019

7

सञ्चयकर्ता सापटी सम्बन्धी जरुरी सूचना General Notice

21 03, 2019

8

ब्याजदर परिवर्तन सम्बन्धी सूचना General Notice

19 03, 2019

9

कर्मचारी संचय कोषमा धितो मुल्यांकनकर्ताको सूची अद्यावधिक (नविकरण) तथा नयाँ दर्ता गराउने बारेको सूचना General Notice

06 03, 2019

10

सरल चक्र कर्जाको साँवा ब्याज फरफारक एवं, कर्जा नविकरण सम्बन्धी कर्मचारी संचय कोषको अत्यन्त जरुरी सूचना General Notice

08 02, 2019