• "For The Secure Future of The Employees"
1

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

12 03, 2019

2

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

07 02, 2019

3

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

16 01, 2019

4

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

25 10, 2018

5

सुरक्षाकर्मी आपूर्ति गर्ने सम्वन्धी पुनःशिलवन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको सूचना Quotation Notice

04 10, 2018

6

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

02 10, 2018

7

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

17 08, 2018

8

Invitation for Sealed Quotation Quotation Notice

02 06, 2018

9

कर्मचारी सञ्चय कोषको लागि आवश्यक सि.सी.टि.भी. खरिद, आपूर्ति तथा जडान (supply, delivery and installation of CCTV) सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना Quotation Notice

25 05, 2018

10

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

11 03, 2017

News & Events