• "For The Secure Future of The Employees"
1

कर्मचारी संचय कोषको लागि आवश्यक Desktop Computer,Dot Matrix Printer, UPS with Battery Set, Battery Set खरिद,आपूर्ति तथा जडान गर्ने सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना Tender Notice

08 02, 2019

2

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Tender Notice

14 12, 2018

3

पुराना मालसामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

03 07, 2018

4

पुराना काठ तथा स्टीलका फर्निचर लगायत अन्य सामानहरुको लिलाम बिक्री सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

13 06, 2018

5

कोषको सूचना विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आवहान Tender Notice

07 06, 2018

6

सुरक्षाकर्मीहरु करारमा लिने सम्वन्धी शिलवन्दी बोलपत्र आहृ्वान Tender Notice

23 05, 2018

7

पुराना दुई पांग्रे सवारी साधनहरुको लिलाम विक्री सम्बन्धी पुन:शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना Tender Notice

17 04, 2018

8

चार पांग्रे हलुका सवारी साधन (कार) आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सिबन्दी बोलपत्र आहावानको सूचना Tender Notice

29 05, 2016

News & Events