• "For The Secure Future of The Employees"

सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजनाको प्रयोजनार्थ परीक्षणकर्ता चिकित्सकमा सुचीकृत हुने आवेदन View PDF

20 02, 2020

ISSUE: 29 (2076 Shrawan-Poush) View PDF

11 02, 2020

Annual Report -2074/75 View PDF

19 01, 2020

संचयकर्ता स्वास्थ्योपचार सुविधा योजना सोधभर्ना दावी फाराम View PDF

18 12, 2019

बैठक नं.४३५ - २०७६/०८/०२ View PDF

22 11, 2019

बैठक नं.४३४ - २०७६/०८/०२ View PDF

22 11, 2019

सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ View PDF

17 11, 2019

ISSUE: 28 (2076 Bhadra 31, 58th Anniversary Edition) View PDF

17 09, 2019

2076-Kosh Patrika View PDF

17 09, 2019

मिति २०७६/०५/२५ मा निर्णय भएको औषधोपचार खर्च (कडा रोग) View PDF

11 09, 2019

News & Events