• "For The Secure Future of The Employees"

कर्मचारी सञ्चय कोषको लागि आवश्यक सि.सी.टि.भी. खरिद, आपूर्ति तथा जडान (supply, delivery and installation of CCTV) सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना

कर्मचारी सञ्चय कोषको लागि आवश्यक सि.सी.टि.भी. खरिद, आपूर्ति तथा जडान (supply, delivery and installation of CCTV) सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना