• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

खुला/समाबेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको कम्प्युटर शीप परीक्षण र अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

खुला/समाबेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको कम्प्युटर शीप परीक्षण र अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना

News & Events