• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

कोषबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरु प्राप्त गर्न सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता तथा सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई KYC अद्यावधि गर्न अनुरोध ।

कोषबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरु प्राप्त गर्न सञ्चय कोषका
सञ्चयकर्ता तथा सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई प्थ्ऋ अद्यावधि गर्न अनुरोध ।

News & Events