• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

सरसफाइकर्मी तथा सुपरीक्षक सेवा करारमा लिने सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

सरसफाइकर्मी तथा सुपरीक्षक सेवा करारमा लिने सम्वन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

News & Events