• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

सरसफाइकर्मी तथा कार्यालय सुपरीक्षकको सेवा करारमा आपूर्ति गर्ने सम्वन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

सरसफाइकर्मी तथा कार्यालय सुपरीक्षकको सेवा करारमा आपूर्ति गर्ने सम्वन्धी 
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

News & Events