• "For The Secure Future of The Employees"
1

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी इमेल मार्फत दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

14 10, 2020

2

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

13 09, 2020

3

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

13 08, 2020

4

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

19 07, 2020

5

मुद्दती निक्षेपको लागि गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Quotation Notice

09 06, 2020

6

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

05 01, 2020

7

मुद्दती निक्षेप राख्नको लागी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना Quotation Notice

18 11, 2019

8

Invitation for Sealed Quotation Quotation Notice

02 06, 2018

9

कर्मचारी सञ्चय कोषको लागि आवश्यक सि.सी.टि.भी. खरिद, आपूर्ति तथा जडान (supply, delivery and installation of CCTV) सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत भएको सूचना Quotation Notice

25 05, 2018