• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)
कोषको लेखापरिक्षण समिति
कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९ -संशोधन सहित) को दफा २३क. ले आर्थिक अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कायम गर्न कोषमा एक लेखापरीक्षण समिति रहने र समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुने ब्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष -आर्थिक प्रशासन) नियमावली, २०६८ को नियम २१ मा लेखापरीक्षण समितिको गठन सहित लेखापरीक्षण समितिको काम कर्तब्य र अधिकार समेत तोकिएको छ । सोही व्यवस्थाहरुको आधारमा समितिको नियमित र प्रभावकारी सञ्चालनको निम्ति सञ्चालक समितिले लेखापरीक्षण समिति सञ्चालन विनियम, २०७४ तर्जुमा गरी लागु गरेको छ । ती व्यवस्था अनुरुप कोषमा हाल निम्न बमोजिम सदस्यता रहेको लेखापरीक्षण समिति रहेको छ 
 
 
क. अध्यक्ष श्री रमेश कुमार के.सी. (सञ्चालक समितिले तोकिदिएको सञ्चालक)
ख. सदस्य श्री प्रविणध्वज जोशी (सञ्चालक समितिले तोकिदिएको चार्टड एकाउण्टेण्ट)
ग. सदस्य सचिव श्री ध्रुव भट्टराई (लेखापरीक्षण विभागका विभागीय प्रमुख)

News & Events