• "For The Secure Future of The Employees"

Administrator

Tulasi Prasad Gautam

Joint Administrator (Chief Officers)

Jitendra Dhital
(Acting)

Om Krishna Shrestha
(Acting)

Chief Managers

Jeevan Kumar Katwal

Bharat Raj Wosti

Arjun Kumar Gautam

Rochan Shrestha

Rajaram Shrestha

Bijay Kumar Shrestha

Dhurba Bhattarai

Dhruba Pd. Adhikari

Dinesh Kumar K.C.
(Acting)

Rajendra Shakya
(Acting)

          

Senior Managers

Thakur Jang Thapa

Topa Ram Pandit

Sumana Sthapit

Damodar Pd. Subedi

Gunaraj Shrestha

Darshan Bhattarai

Birendra Poudel

Mahesh Pd. Khanal

Ram Kaji K.C.

Dasharath K. Lamichhane

Shanta Gautam

Mahendra Raj Shakya

Pawan Deoja

Rakesh Lal Shrestha
(Acting)

Rajendra Bhandari
(Acting)

Madan Subedi
(Acting)

News & Events