• "For The Secure Future of The Employees"

ISSUE: 31 (2077 Bhadra 31, 59th Anniversary Edition) View PDF

21 09, 2020

ISSUE: 30 (2076 Magh-2077 Ashad) View PDF

27 08, 2020

सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योेपचार योजना कार्यविधि, २०७६” सम्वन्धमा जानकारी पुस्तिका View PDF

30 07, 2020

Employee Details Import Excel Format View PDF

29 07, 2020

Annual Report -2075/76 View PDF

06 07, 2020

सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजनाको प्रयोजनार्थ परीक्षणकर्ता चिकित्सकमा सुचीकृत हुने आवेदन View PDF

20 02, 2020

ISSUE: 29 (2076 Shrawan-Poush) View PDF

11 02, 2020

Annual Report -2074/75 View PDF

19 01, 2020

संचयकर्ता स्वास्थ्योपचार सुविधा योजना सोधभर्ना दावी फाराम View PDF

18 12, 2019

बैठक नं.४३५ - २०७६/०८/०२ View PDF

22 11, 2019