• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

मिति २०७६/०५/२५ मा निर्णय भएको औषधोपचार खर्च (कडा रोग) View PDF

11 09, 2019

मिति २०७६/०३/२९ मा निर्णय भएको औषधोपचार खर्च (कडा रोग) View PDF

14 07, 2019

बैठक नं. ३७ View PDF

13 06, 2019

बैठक न‌ं‍‍‌. ३६ View PDF

30 03, 2019

बैठक न‌ं‍‍‌. ३५ View PDF

30 01, 2019

बैठक न‌ं‍‍‌. ३४ View PDF

04 12, 2018

बैठक न‌ं‍‍‌. ३३ View PDF

12 10, 2018

बैठक न‌ं‍‍‌. ३२ View PDF

24 08, 2018

बैठक न‌ं‍‍‌. ३१ View PDF

12 07, 2018

बैठक न‌ं‍‍‌. ३० View PDF

03 05, 2018