• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

Badhuwa Form View PDF

02 06, 2022

KYC Edit/Update Form View PDF

22 11, 2020

सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योेपचार योजना कार्यविधि, २०७६” सम्वन्धमा जानकारी पुस्तिका View PDF

30 07, 2020

New PF Number Request Form View PDF

29 07, 2020

सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजनाको प्रयोजनार्थ परीक्षणकर्ता चिकित्सकमा सुचीकृत हुने आवेदन View PDF

20 02, 2020

संचयकर्ता स्वास्थ्योपचार सुविधा योजना सोधभर्ना दावी फाराम View PDF

18 12, 2019

थप किस्ता रकम भुक्तानी फाराम View PDF

27 07, 2019

संस्थागत सदस्यताको नमुना View PDF

20 05, 2019

A/C Integration Form (कोषकट्टी रकम एकीकरण फारम) View PDF

21 04, 2019

कोषकट्टी फाँटवारी फारम View PDF

21 04, 2019