• "For The Secure Future of The Employees"

सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योेपचार योजना कार्यविधि, २०७६” सम्वन्धमा जानकारी पुस्तिका View PDF

30 07, 2020

Employee Details Import Excel Format View PDF

29 07, 2020

सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार योजनाको प्रयोजनार्थ परीक्षणकर्ता चिकित्सकमा सुचीकृत हुने आवेदन View PDF

20 02, 2020

संचयकर्ता स्वास्थ्योपचार सुविधा योजना सोधभर्ना दावी फाराम View PDF

18 12, 2019

थप किस्ता रकम भुक्तानी फाराम View PDF

27 07, 2019

संस्थागत सदस्यताको नमुना View PDF

20 05, 2019

A/C Integration Form (कोषकट्टी रकम एकीकरण फारम) View PDF

21 04, 2019

कोषकट्टी फाँटवारी फारम View PDF

21 04, 2019

कोषबाट रकम भुक्तानी लिनको लागि मञ्जुरीनामा फारम View PDF

21 04, 2019

KYC विवरण (व्यक्तिगत) View PDF

21 04, 2019

News & Events