• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)
उद्देश्य :
सञ्चयकर्ता वा निजको एकाघरको पति/पत्नी वा छोरा/छोरी को उच्च शिक्षाको लागी अधिकतम २ जनाको लागी 
 
योग्यता :
एक बर्षनियमित कोष कट्टी गरेका र उमेर वा पदावधिको आधारमा २ बर्षसेवा अवधि बाँकि रहेको, कम्तिमा स्नातक तह सम्मको अध्ययनका लागि 
 
सिमा : 
धितो मल्याङ्कनमा नबढ्ने गरि वा वास्तबिक खर्च मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकममा नबर्ढाई ।
 • एम.बि.बि.एस. र एम. डि. को लागि २५ लाख 
 • अन्य बिषयका लागि स्वदेशमा १० लाख र बिदेशमा २० लाख 
अवधि :
ग्रेश अवधि सहित अधिकतम १५ बर्ष
 
सापटी प्रवाह :
एक मुष्ठ र अधिकतम ४ किस्तामा 
 
 

आवश्यक कागजातहरु

 • कोषको परिचयपत्र 
 • जग्गाको लालपर्जा 
 • स्वामित्व प्राप्ती लिखत 
 • चार किल्ला - (सक्कल पत्र)
 • नापी नक्सा  - (सक्कल)
 • घर निमार्णको इजाजतपत्र 
 • जग्गा धनी तथा ऋणीको नागरिकता 
 • मालपोत तिरेको 
 • नाता प्रमाणीत 
 • घर खरिदकर्ता र बिक्रिकर्ताको सम्झौता -घर खरिदको लागि मात्र)
 • सम्बन्धित कार्यलयबाट अवकाश हने मिति र तलवमान खुलेको पत्र
 • ५० लाख भन्दा बढिको लागी स्वःघोषणा पत्र 
 • बिद्यार्थीको Ceritificates 
 • बिद्यार्थीको नागरिकता 
 • अध्ययन सस्थानको खर्चको बिवरण 
 • नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • भिसा लागेको पासपोर्ट - (भारत बाहेक अन्य मुलुकको हकमा) 

Process

News & Events