• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)
उद्देश्य :
घर मर्मत कार्यको लागि 
 
योग्यता : 
एक बर्षनियमित कोष कट्टी गरेका र उमेर वा पदावधिको आधारमा २ बर्षसेवा अवधि बाँकि रहेका 
 
सिमा :
धितो मुल्याङ्कनमा नबढ्ने गरि ५ बर्षो तलवमान वा रु. २५ लाखमा जुन कम हन्छ तर घर सापटी लिएकाको हकमा २.५ वर्षो तलवमान वा रु. १२ लाख ५० हजार सम्म । 
 
अवधि : ग्रेस अवधि सहित अधिकतम १० बर्षड्ड सापटी प्रवाह ः एक मुष्ठ वा अधिकतम ४ किस्तासम्म लिन सकिने । 
 

आवश्यक कागजातहरु

 • कोषको परिचयपत्र 
 • जग्गाको लालपर्जा 
 • स्वामित्व प्राप्ती लिखत 
 • चार किल्ला - (सक्कल पत्र)
 • नापी नक्सा  - (सक्कल)
 • घर निमार्णको इजाजतपत्र 
 • जग्गा धनी तथा ऋणीको नागरिकता 
 • मालपोत तिरेको 
 • नाता प्रमाणीत 
 • घर खरिदकर्ता र बिक्रिकर्ताको सम्झौता -घर खरिदको लागि मात्र)
 • सम्बन्धित कार्यलयबाट अवकाश हने मिति र तलवमान खुलेको पत्र
 • ५० लाख भन्दा बढिको लागी स्वःघोषणा पत्र 

News & Events