• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

योजनाका विशेषताहरु

१. २०७६ श्रावण १ पछि स्थायी नियुक्त हुने निजामति सेवा, नेपाली सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी सेवा, सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल र नेपाल विशेष सेवाका कर्मचारीहरुका लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण योजना लागु भएको ।

२. यस योजनामा सहभागी हुने कर्मचारीले मासिक तलबवाट ६ प्रतिशत कट्टा गरिने र सोही अनुपातमा नेपाल सरकारको योगदान हुने ।

३. प्रत्येक ३ बर्षमा निवृत्तभरण रकम १० प्रतिशतका दरले बढीमा ५ पटक सम्म बढ्ने ।

४. २० बर्ष सेवा अवधि पुरा नहुँदै सेवामा नरहेमा कोषमा जम्मा भएको रकम, ब्याज रकम र मुनाफा रकम एकमुष्ठ भुक्तानी पाउने ।

५. २० बर्ष सेवा अवधि पुरा भएका कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम निवृत्तिभरण कोष ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुरुप भुक्तानी पाउने ।

योजनामा आवद्ध हुने प्रक्रिया

१. निवृत्तभरण योजनामा सहभागी हुने कर्मचारीले कोषबाट तोकिएको प्रक्रिया अवलम्बन गरि KYC अद्यावधिक गरी UCIN नम्बर लिने र सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी गराउने ।

२. सम्बन्धित कार्यालयले अनिवार्यरुपमा कोषको Web Entry Access प्राप्त गर्ने ।

३. निवृत्तभरण योजना अनुरुप रकम तोकिएको बैंकमा रकम जम्मा गरि सम्बन्धित कार्यालयले Web Entry मार्फ डिजिटल बिबरण पठाउने र कोषबाट पठाइएको -अनलाईन) रसिद सुरक्षित रुपमा राख्ने ।

४. कोषबाट बैंक बिबरण तथा सम्बन्धित कार्यालयबाट पठाइएको डिजिटल बिबरण रुजु गरेर निवृत्तभरण योजनामा सहभागी हुने कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा लेखांकन गर्ने ।

५. निवृत्तभरण योजनामा सहभागी हुने कर्मचारीको व्यक्तिगत खाताको बिबरण अनलाईन मार्फ नियमित रुपमा हेर्ने ।

६. अन्य कार्यालयमा सरुवा भइ वा पदस्थापन हुँदा कर्मचारीको ग्ऋक्ष्ल् नम्बर सम्बन्धित कार्यालयमा जानकारी गराउने ।

निवृत्तभरण योजनामा सहभागी कर्मचारीको जिम्मेवारी

१. कर्मचारी संचयकोष संग सिधै सर्म्पर्क गरी वा सम्बन्धित किताबखानासंगको समन्वयमा परिचय पत्र नम्बर लिने ।

२. परिचयपत्र नम्बर लिएर अनिवार्यरुपमा अनलाइन KYC अद्यावधिक गर्ने र Submission नम्बर लिने ।

३. प्राप्त Submission नम्बर लिई नजिकैको संचयकोष कार्यालयबाट वा सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यालयमा सर्म्पर्क गरी KYC नम्बर -UCIN_ अनिवार्य रुपमा लिने र निवृत्तभरण कट्टा गर्ने सम्बन्धित कार्यालयमा प्रदान गर्ने ।

४. कुनै पनि समयमा कार्यालय परिवर्तन भएमा उक्त UCIN नम्बर सरुवा भएको कार्यालयमा प्रदान गर्ने ।

निवृत्तभरण योजनामा सहभागी कर्मचारीको कार्यालयको जिम्मेवारी

१. कर्मचारी संचयकोषबाट कार्यालयको KYC अद्यावधिक गरि Web Entry को लागी Username र Password प्राप्त गर्ने -हाल अनलाइन सुबिधा लिइसकेको कार्यालयले संस्थागत KYC अद्यावधिक मात्र गर्दा पुग्ने) ।

२. निवृत्तभरण योजनामा सहभागी कर्मचारीले भरेको KYC को Submission नम्बर लाई Web Entry बाटै UCIN नम्बर प्राप्त गरिदिने र KYC रुपमा अद्यावधिक गराउन जानकारी गराउने ।

३. निवृत्तभरण योजनामा सहभागी कर्मचारीहरुको मासिक बिबरण कोषको Web Entry मार्फत फाँटवारी तयार गरी फाँटवारी Receipt number लिने। Receipt number समेत समावेश गरी बैंक भौचर जम्मा गर्ने वा रकमान्तर गर्ने । उक्त बैंक भौचर बिबरण पुनः कोषको Web Entry मा इन्ट्री गरी निवृत्तभरण कोषमा बिबरण जम्मा भएको रसिद लिने र सुरक्षित राख्ने । -हार्डकपि कोषमा पठाउनु नपर्ने) ।

४. निवृत्तभरण योजनामा सहभागी कर्मचारीहरुको पठाएको बिबरणको एक प्रति कार्यालयमा सुरक्षित राख्ने ।

 

नोट: प्रत्येक कर्मचारीहरुको KYC बिबरण तथा, बैंक भौचरमा फाँटवारी Reference number अनिवार्य हुने ।

कोषको Web Entry मार्फत फाँटवारी तयार गरी फाँटवारी पठाउने जानकारीको लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नु होस्

https://www.epfnepal.com.np/downloads/Help/Online%20Pension%20Web%20Entry%20Manual.pdf

News & Events