• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)

जग्गा खरिद सापटी सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी

 • कोषमा एक बर्ष वा सोभन्दा बढी नियमित सञ्चयकोष कट्टी भई कोषमा जम्मा गरेका सञ्चयकर्ता र उमेर वा पदावधिको आधारमा दुई बर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि वाँकी भएका संचयकर्तालाई जग्गा खरिद गर्न यो सापटी प्रदान गर्न सकिने छ ।
 • जग्गा खरिद सापटीको अधिकतम सीमा धितो मूल्यांकनबाट कायम भएको रकममा नबढ्ने गरी सञ्चयकर्ता कार्यरत तह वा श्रेणीको शुरु तलवमान र सेवा अवधिको आधारमा १० वर्षको तलव वा अधिकतम पचास (५०) लाख रुपैया भन्दा वढी हुने छैन ।
 • कोषबाट कुनै पनि सापटी नलिएका सञ्चयकर्तालाई कार्यरत तह वा श्रेणीको शुरु तलवमान र सेवा अवधिको आधारमा १५ वर्षको तलव वा अधिकतम एक (१) करोड रुपैया भन्दा वढी हुने छैन ।
 • धितो रहने जग्गाको मूल्याङ्कनवाट कायम भएको मूल्य भन्दा वढी ऋण रकम तथा जग्गा खरीद/विक्री गर्ने व्यक्ति, सरकारी निकाय वा कम्पनीले निर्धारण गरेको मूल्य भन्दा वढी ऋण रकम प्रदान गरिने छैन । जग्गाको सरकारी मूल्य र कोषको मापदण्ड अनुसार तय गरेको बजार मूल्यको औसत मूल्यमा बाटोको स्तर र चौडाईको मापदण्ड अनुरुप कायम हुने मूल्याङ्कन Fair Market Value (FMV) मा ६०% ले हुने रकम भन्दा बढी हुने छैन ।
 • सञ्चयकर्ताको बाँकी नोकरी अवधिमा नवढ्ने गरी सापटी चुक्ता गर्ने अवधि अधिकतम दश (१०) बर्षको हुनेछ ।
 • यो सापटीमा ग्रेस अवधि कायम हुने छैन ।
 • हाललाई जग्गा खरिद सापटीको ब्याजदर ७.९ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
 • घर सापटी, घर मर्मत सापटी र सरल चक्रकर्जा लिएका सञ्चयकर्तालाई सो सापटी चुक्ता नगरेसम्म जग्गा खरिद सापटी प्रदान गरिने छैन । तर, शैक्षिक सापटी लिएका सञ्चयकर्ताले कर्जा नियमित गरेको अवस्थामा यो सापटी प्रदान गर्न बाधा पर्ने छैन ।
 • सञ्चयकर्ताले लिएको जग्गा खरिद सापटी चुक्ता गरेमा पुनः दुई पटकमात्र जग्गा खरिद सापटी दिन सकिने छ ।
 • जग्गा खरीद सापटीको लागि न्यूनतम चार मिटरको बाटो भएको जग्गाको क्षेत्रफल काठमाण्डौं उपत्यकामा कम्तीमा तीन (३) आना र काठमाण्डौ उपत्यका बाहिर कम्तीमा आठ (८) धुर वा पाँच (५) आना क्षेत्रफल भएको हुनुपर्ने छ ।
 • जग्गा खरीद कर्जाका लागि पेश गरिने जग्गाको साँध सीमाना छुट्टिन्ने गरी जमीनबाट कम्तीमा एक फिटको उचाई र कम्तीमा ९ इन्च मोटाईको पक्की पर्खालले सीमाङ्कन भएको हुनु पर्नेछ ।
 • खरिदका लागि पेश गरिने घरजग्गाको हाइटेन्सन, नदी, खोला लगायत कोषले तोकेको मापदण्ड र स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारको अन्य नियमनकारी निकायले तोकेको मापदण्ड पूरा नभएको घर जग्गामा कर्जा प्रदान गरिने छैन ।
 • ड्ड जग्गा खरिद कर्जाका लागि धितो राखिने जग्गा कित्ता काट गर्न पर्ने भएमा सञ्चयकर्ताको श्रीमान वा श्रीमती वा दुबैको संयुक्त नाममा जग्गा धनी पूर्जा प्राप्त भएको एक महिना भित्र कोषमा सम्पूर्ण कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । यसरी कित्ता काट गरिएको प्लटिङ्ग जग्गामा जोडिने बाटो सार्वजनिक कायम गरिएको ब्यहोरा स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारको निकायबाट प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ ।
 • जग्गा खरिद सापटीमा आफुले खरिद गर्ने जग्गाको विक्रेताको स्वामित्व आएको अवधि राजीनामा भएको मितिले १ वर्ष, हालै देखिको बकसपत्रमा २ वर्ष, अंशवण्डा भएको वा अंश भर्पाई बुझेको मितिले १ वर्ष र दाखेला खारेज, दर्ताफारी र नामासारीको हकमा ३५ दिन र सो बाहेक अन्य लिखतको हकम्याद तोकिएको अवधि पूरा भएको हुन पर्नेछ ।
 • कर्जा स्वीकृत भएपछि ऋणीले आफ्नो नाममा प्राप्त भएको लालपूर्जा लिई कोषको नाममा रोक्का गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि जग्गा धनीको नाममा भुक्तानी गरिने छ ।
 • सञ्चयकर्ताले सापटी माग गर्दा कोषले तोकिएका कागजातहरु अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने छ । यो कर्जाको लागि सञ्चयकर्ता कर्जा विभाग, लगनखेल र कोषका सबै शाखा कार्यालयहरुमा सम्पर्क गरि आवेदन गर्न सकिने छ ।
 • यो सापटी कोषको घर सापटी लागू भएका क्षेत्रहरुमा प्रदान गरिने छ ।

 

News & Events