• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)
उद्देश्य :
सामाजीक तथा अन्य भैपरि आउने कार्यको लागि 
 
योग्यता :
एक बर्ष नियमित कोष कट्टी गरेका र उमेर वा पदावधिको आधारमा २ बर्षसेवा अवधि बाँकि रहेका 
 
सिमा :
धितो मूल्याङ्कनमा नबढ्ने गरि १० बर्षको तलवमान वा रु. ३० लाखमा जुन कम हुन्छ , तल्लो सिमा रु. ५ लाख हुने 
 
अवधि :
अधिकतम ५ बर्षड्ड सापटी प्रवाह: आवश्यकता अनुसार कम्तीमा १ लाख 

आवश्यक कागजातहरु

 • कोषको परिचयपत्र 
 • जग्गाको लालपर्जा 
 • स्वामित्व प्राप्ती लिखत 
 • चार किल्ला - (सक्कल पत्र)
 • नापी नक्सा  - (सक्कल)
 • घर निमार्णको इजाजतपत्र 
 • जग्गा धनी तथा ऋणीको नागरिकता 
 • मालपोत तिरेको 
 • नाता प्रमाणीत 
 • घर खरिदकर्ता र बिक्रिकर्ताको सम्झौता -घर खरिदको लागि मात्र)
 • सम्बन्धित कार्यलयबाट अवकाश हने मिति र तलवमान खुलेको पत्र

 

News & Events