• Call Center: +977-01-5970041 (9 AM to 5 PM)
* Recommendation letter from employer in the form provided by EPF.
* If the applicant is mortgaging the land/house owned by others then the no objection letter from the owner.
* The ownership certificate of the land/house, malpot receipt for the current fiscal year, attested documents of registrations.
* Attested blue print, trace paper and letter from ward office with clear char killa.
* The relationship certificate between the contributor and the person going for further education.
* The receipt of tax payment against house/land and insurance policy of house/land.
* Confirmation letter and fees and expenses related letter.
* In case of abroad education the visa acceptance certificate/letter.
* The copy of citizenship certificate of the applicant and that of the person who is going for education and the EPF identification card.
 

आवश्यक कागजातहरु

कर्मचारी संचय कोष पुल्चोकशाखा कार्यालयहरु विराटनगरहेटौडाबुटवलधनगढीपोखरा, कोहलपुर र सुर्खेतबाट शैक्षिक सापटी फारम उपलब्ध हुनेछ । 
सो फारमलाई रीतपूर्वक भरी आफ्नो कार्यालयबाट प्रमाणित गराइ फारममा उल्लेख गराइएका आवश्यक कागजातहरु संलग्न गरी कोषमा पेश गर्ने । 
सेवा शुल्क बापत रु. ५००/- लाग्नेछ । 
धितो मुल्याङ्गन गरे वापत लाग्ने दस्तुर सम्बन्धित धितो मुल्याङ्कनकर्ताले कर बाहेक रु. ३,०००/- लिनेछ । 
ऋण प्रदान गर्न कोषवाट निर्णय भएमा ऋण प्रदान गर्नु अघि घर/जग्गा कोषको नाममा दृष्टिबन्धक पास गर्ने तथा सो घर/जग्गा रोक्का राखिने छ । कोषका नाममा दृष्टिबन्धक पास तथा रोक्का भएको भोलिपल्ट सम्बन्धित संचयकर्ता कर्मचारीलाई पहिलो सापटी रकम प्रदान गरिने छ । 
फारममा उल्लेख गरिएका आवश्यक कागजात संलग्न गरी नियमानुसार भएमा सामान्यतः निवेदन दर्ता भएको ७ दिन भित्र ऋण प्रदान गरिनेछ ।

News & Events